نمونه لیست تجار و بازرگانان عراق به همراه اطلاعات در ادامه مطلب برای شما گردآوری شده است. به شرکت های ایرانی توصیه میشود قبل از هرگونه انعقاد قرارداد و انجام کار تجاری با لحاظ جنبه های حقوقی تجارت و رعایت شرایط دقیق قانونی اقدام بفرمایند و حتما با دفتر رایزنی مشورت های لازم را به عمل آورند. لیست کامل را می توانید از سایت خرید نمایید.

 

تاکید میگردد انتخاب این شرکت ها هیچگونه مسئولیتی را متوجه رایزنی نداشته و صرفا برای تسهیل و اطلاع مخاطبین اعلام گردیده است. اختیار استفاده و یا عدم استفاده بر عهده فعالین محترم اقتصادی می باشد.

 

لیست تجار و بازرگانان عراق در صنعت مصالح و ساختمان سازی:

تلفن اسم شرکت-آدرس صنف تجاری سمت نام ردیف
۷۷۰۲۵۵۳۳۵۸   تجارت انواع مصالح ساختمانی وپلاستیکی تاجر احمد عطشان دخیل ۱
۷۸۱۱۸۶۲۲۷۳   تجارت مصالح ساختمانی مدیر اجرایى انتصار باقرعبد الرسول ۲
۷۹۰۱۳۷۱۵۰۱   مصالح ساختمانی ساندویچ فیل و آهن مدیر اوس غازی علی ۳
۷۹۰۱۳۰۹۱۲۳   تجارت انواع مصالح ساختمانی عضو اتحادیه بازرگانان عراقی بسام حامد صادق ۴
۷۹۰۱۵۳۱۷۳۴ بغداد – حی المنصور – خ ۱۱ – م ۵۰۲ – پ ۲۱ شرکت ساختمان و مصالح ساختمانی مدیر ثامر محمد مجید ۵
۷۸۰۸۰۲۷۳۷۲   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی جاسم محمد شمخی ۶
۷۸۰۱۵۱۳۳۰۸ کربلا شرکت مصالح ساختمانی مدیر حاتم عبدالکریم مهدی ۷
۷۸۱۰۰۰۷۱۷۵   تجارت مصالح ساختمانی وپیمانکاری مدیر اجرایى حسن ناجی حمود ۸
۷۹۰۱۹۷۷۲۳۹ / ۰۷۸۰۱۷۴۴۰۲۲ بغداد – جادریه – م ۹۲۳ – ک ۶ – پ ۴ شرکت مصالح ساختمانی مدیر حمید عبدالامیر عباس ۹
۷۸۱۰۱۴۰۷۴۲   تجارت انواع مصالح ساختمانی عضو  اتحادیه بازرگانان عراقی حیدر خماس سلطان ۱۰
۷۹۰۲۴۳۷۰۹۴   شرکت مصالح ساختمانی مدیر رافد عبدالواحد مهدی ۱۱
۷۸۰۱۱۸۹۳۱   تجارت انواع مصالح ساختمانی عضو  اتحادیه بازرگانان عراقی رعد داوود حسن ۱۲
۷۹۰۱۷۳۳۵۰۱ بغداد – خ سعدون – عمارت عبیدی انواع کالا – مصالح ساختمانی تاجر سامی کشکول ۱۳
۷۹۰۱۶۳۴۵۱۱ بغداد شرکت آهن – مصالح ساختمانی مدیر طارق عبد الکاظم عطیه ۱۴
۷۸۰۱۰۱۴۵۵۲   تجارت انواع مصالح ساختمانی مدیر اجرایی طاهر هادی عبدالمجید ۱۵
۷۸۰۱۰۱۴۵۵۲   تجارت انواع مصالح ساختمانی مدیر اجرایی طلال حسین حسن القیسی ۱۶
۰۷۹۰۴۱۸۱۷۸۵   شرکت مواد غذایی – ساختمانی مدیر عباس جمعه عبدالحسین ۱۷
۷۸۰۱۱۹۶۳۰۹   تجارت مصالح ساختمانی مدیر اجرایی عدنان برتو درویش البکری ۱۸
۷۹۰۱۱۰۵۵۰۵ بغداد – کراده داخل شرکت واردات مواد غذایی و مصالح ساختمانی مدیر عقید رجب علی ۱۹
۷۸۰۱۲۴۹۳۸۴   تجارت مصالح ساختمانی مدیر اجرایی عقیل رضا حسین ۲۰
۷۸۰۸۲۷۵۷۷۲   تجارت انواع مصالح ساختمانی تاجر علی راضی عبد الزهره الساعدی ۲۱
۷۷۰۲۷۹۲۶۲۸   تجارت مصالح ساختمانی مدیر اجرایی فراس خزعل عبد الرضا ۲۲
۷۸۰۳۳۹۹۶۰۶   تجارت سیمان  ومیلگرد و مصالح ساختمانی مدیر کل فواد شمه امروک ۲۳
۷۸۰۱۷۴۰۵۹۰ واسط – کوت – میدان عامل شرکت مصالح ساختمانی – سرامیک مدیر قاسم حسن ۲۴
۷۸۱۳۵۳۹۳۹۳   تجارت مصالح ساختمانی مدیر اجرایی کاظم خضیر عزیز ۲۵
۷۸۰۵۹۱۰۲۵۱   تجارت عمومى – مصالح ساختمانی مدیر اجرایى لیلی سامی فوزی التمیمی ۲۶
۷۸۰۸۲۷۷۱۳۱   تجارت مصالح ساختمانی تاجر مازن داخل عبد الزهره السلمی ۲۷
۷۸۱۱۸۷۷۵۰۰   تجارت عمومى –  مصالح ساختمانی مدیر اجرایى مالک حسین عباس ۲۸
۰۷۹۰۵۸۰۶۹۸۰ / ۰۷۷۰۷۱۴۰۲۰۰ بغداد – کراده خارج – فرع شیرینی فروشی ابوعفیف شرکت ساختمان و مصالح ساختمانی مدیر محمد عبدعلیوی حمود ۲۹
۷۸۰۷۴۷۶۹۳۶   تجارت مصالح ساختمانی تاجر محمد فرج حسن ۳۰
۸۸۲۴۳۷۷ بغداد – کراده شرکت کارخانجات مصالح ساختمانی مدیر مسلم ربیع طاهر ۳۱
۷۸۰۱۸۰۰۳۸۰   تجارت انواع مصالح ساختمانی تاجر مصطفى مؤید قاسم ۳۲
۷۸۱۲۳۵۵۷۵۴ بغداد – زیونه   /  نجف اشرف – الغربی شرکت نقل – سیاحت – ساختمانی مدیر مصطفی خلیل الزبیدی ۳۳
۷۸۰۲۵۷۷۱۸۴ نجف تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نضال عبدالله محمود ۳۴
۷۸۰۸۸۸۷۹۵۹ نجف تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نضال محمد علی ۳۵
۷۸۰۱۰۱۴۵۵۲ کربلاء تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نعیم نصیف جاسم ۳۶
۷۸۰۱۲۳۲۶۸۶ قادسیه تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نوری حسین علوان ۳۷
۰۷۸۱۲۴۳۴۰۴۰/۰۷۷۰۲۷۱۱۶۲۷   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نوزاد علی داد حسین ۳۸
۷۸۰۱۱۴۴۱۹۵ حله / حی الجمعیه تجارت مصالح ساختمانی تاجر هادی علی عیسى ۳۹
۷۸۰۶۰۵۴۰۸۵ حله / حی الجمعیه تجارت مصالح ساختمانی تاجر هادی علی عیسى الذبحاوی ۴۰
۷۸۱۱۶۱۴۶۱۸ حله / حی الجمعیه تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایى هادی جبار عبد ۴۱
۷۸۰۱۱۳۷۷۴۱ حله / مسیب تجارت مصالح ساختمانی تاجر هادی محمد جواد السداوی ۴۲
۷۸۰۳۲۷۹۹۳۹ کوت / حی الکفاءات واسط  تجارت مصالح ساختمانی ومرمر عضواتاق بازرگانى هاشم حسن سعد ۴۳
۷۸۰۳۳۸۸۱۳۹ کوت / شیخ سعد واسط  تجارت مصالح ساختمانی ومرمر عضواتاق بازرگانى هاشم سلطان محمد ۴۴
۷۸۰۱۳۷۶۸۳۲ کوت / حی دور المعلمین دفتر تجارت مصالح ساختمانی مدیر دفتر هاشم قاسم محمد ۴۵
۷۸۰۱۳۵۲۷۵۱ کوت /منطقه الهوره تجارت مصالح ساختمانی ومرمر تاجر هدیل کاظم عبد الساده ۴۶
۷۸۰۱۴۲۵۵۳۸ کوت/ منطقه الحیدریه واسط تجارت مصالح ساختمانی تاجر/عضواتاق بازرگانى همام حمودی محمد امین ۴۷
۷۸۰۱۱۰۴۱۴۷ سماوه سماوه تجارت مصالح ساختمانی ومرمر تاجر/عضواتاق بازرگانى هیثم نعیم هاشم ۴۸
۷۸۰۱۰۵۴۱۱۳ سماوه سماوه تجارت مصالح ساختمانی ومرمر تاجر/عضواتاق بازرگانى وائل جلیل محمد ۴۹
۷۸۰۱۲۴۷۴۶۰ ناصریه تجارت مواد ساختمانی مدیر اجرایی یونس عبد خسرو ۵۰

 

لیست تجار و بازرگانان عراق در صنعت چاپ و تبلیغات :

تلفن اسم شرکت صنف تجاری سمت نام ردیف
۰۷۷۰۶۴۶۵۶۶۱ اومیا تبلیغات و چاپ مدیر شرکت احمد المبرغع ۱
۰۷۷۰۲۵۴۷۶۰۵ احمد وحید تبلیغات و چاپ مدیر شرکت احمد وحید ۲
۰۷۷۰۱۶۸۷۷۳۸ ارث ویژن تبلیغات و چاپ مدیر شرکت حسین الطایی ۳
۰۷۷۰۶۵۵۵۹۱۹ الق الواحه تبلیغات و چاپ مدیر شرکت ابراهیم موسوی ۴
۰۷۷۰۴۳۶۲۱۵۲ ۰۷۸۰۷۷۰۷۷۰۳ صناعه الابداع تبلیغات و چاپ مدری شرکت محسن ۵
۰۷۷۰۳۹۱۳۷۰۰ السدیم للشاشات تبلیغات و چاپ مدیر شرکت ابو محمد ۶
۰۷۸۰۰۷۰۰۶۰۰ اتحاد الرافدین تبلیغات و چاپ مدیر شرکت احمد الجمیلی ۷
۰۷۷۰۶۴۵۵۵۷۶ فورترس-پرومو مدیا تبلیغات و چاپ مدیر شرکت ابو دالیا ۸

 

لیست تجار و بازرگانان عراق در صنعت کاشی و سرامیک :

تلفن اسم شرکت صنف تجاری سمت نام ردیف
۰۷۷۰۲۶۳۸۳۲۲ انوار الکعبی سرامیک و گرانیت مدیر شرکت علی حسین ۱
۰۷۹۰۲۹۹۶۸۹۹ کارخانه النجوم کاشی و سرامیک مدیر کارخانه عادل علی ۲
۰۷۷۰۹۸۱۰۱۳۳ العالمیه سرامیک و گرانیت مدیر شرکت طالب القریشی ۳
۰۷۷۰۰۱۷۲۱۶۵ الکوثر ۲ کاشی و سرامیک مدیر نمایشگاه شهاب ۴
۰۷۹۰۱۳۸۱۴۱۶ العوادی سرامیک مدیر شرکت العوادی ۵
۰۷۷۰۲۹۷۵۱۴۶ المنتظر کاشی و سرامیک مدیر صادق جاسم محمد ۶
۰۷۷۰۴۶۵۶۱۸۲ معمل الحاج کامل کاشی و سرامیک مدیر صادق ۷
۰۷۷۳۱۰۷۲۴۱۰ ارض النهرین کاشی و سرامیک مدیر ارض النهرین ۸
۰۷۷۰۸۸۹۰۸۷۰ شرکت احمد کاشی و سرامیک مدیر علاء ۹

 

لیست تاجرین و بازرگانان عراق در صنعت مواد غذایی :

تلفن اسم شرکت صنف تجاری سمت نام ردیف
۰۷۸۰۱۵۴۷۸۸۵ برکات الزهرا مواد غذایی – مرغ مدیر شرکت ابو فاطمه ۱
۰۷۹۰۱۹۰۶۷۷۰ گروه شماره مواد غذایی مدیر شرکت عباس فاضل شماره ۲
۰۷۹۰۱۹۱۶۳۴۱ نور موادغذایی مدیر شرکت صباح خلیفه ۳
۰۷۸۰۳۱۸۰۰۰۰ نبع الکوثر مواد غذایی مدیر فروش نبع الکوثر ۴
۰۷۹۰۱۴۵۸۹۵۸ المیمون مواد غذایی مدیر عامل احمد معبود عبود ۵
۰۷۹۰۱۳۵۷۹۲۴ الخاصکی مواد غذایی (شیرینی جات) مدیر الخاصکی ۶
 
 
لیست کامل را می توانید از سایت خرید نمایید.